RólunkAlapdokumentumokJelölési és Választási Szabályzat

A jelölési és választási szabályzat letöltése

 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség tisztségviselőinek,
országos szintű vezetőtestületi tagjainak
jelölési és választási szabályzata

I.
Jelölési szabályok

 

 1. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (továbbiakban: SZÖVETSÉG) tagszervezete a SZÖVETSÉG választott tisztségeire, országos szintű vezetőtestületi tagságára (továbbiakban: választott tisztség) tisztségenként, testületenként 1-1 jelöltet állíthat.
 2. Választott tisztségre jelölhető az, aki a SZÖVETSÉG valamelyik tagszakszervezetének tagja és legalább két SZÖVETSÉGI tagszervezet jelöli az adott tisztségre, testületi tagságra, valamint, aki elfogadja a SZÖVETSÉG alapdokumentumait és írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
 3. A személyi javaslatok előkészítése érdekében – a Szövetségi Tanács megbízása alapján – a kongresszus megnyitásáig 12 tagú jelölést előkészítő bizottság működik. A jelölést előkészítő bizottság ügyrendjét és működési rendjét maga állapítja meg.
 4. A jelöltállításról szóló értesítést a szükséges dokumentumokkal együtt – a jelöltet állító tagszakszervezetek– a jelölést előkészítő bizottságnak írásban küldik meg.
 5. A jelöltállításhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • a jelöltállításról határozó országos szintű tagszervezeti vezetőtestületi ülés jegyzőkönyvi kivonata,
 • a tisztségre jelölt személy közéleti (szakszervezeti), szakmai életútjának bemutatása,
 • a jelölt nyilatkozata a jelölés elfogadásáról,
 • elnök, alelnök esetében a jelölt programja.
 1. A jelölést előkészítő bizottság megvizsgálja a jelöltállítás szabályszerűségét, esetleges észrevételeiről, kifogásairól, dokumentum hiányáról a tagszakszervezetet a jelölési javaslat átvételétől számított hét munkanapon belül értesíti. Az 5. pontban megjelölt dokumentumok hiánya esetén a jelölést előkészítő bizottság a jelölést érvénytelennek minősíti.
 2. A jelölést a választást megelőző 30. (harmincadik) naptári napon le kell zárni. A jelölést előkészítő bizottság a szabályszerű jelölésekről a tagszakszervezeteket írásban tájékoztatja. 

 

II.
Választási szabályok


1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A személyi javaslatokat a kongresszuson megválasztott Jelölő Bizottság terjeszti elő. A Jelölő Bizottság – a jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott – minden szabályszerű jelölést a kongresszus elé terjeszt. Ezen túl a kongresszuson új jelöltállítás nem lehetséges.
 2. A személyi javaslatokról – a szavazólapra kerülésről – a kongresszus nyílt szavazással dönt. Jelölt az lesz, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek nyílt szavazatának 1/3-át megkapta.
 3. A többes jelölés elve alapján egy-egy tisztségre, testületi tagságra több jelölt is állítható.
  Adott tisztségre (testületi tagságra) jelölt, de arra meg nem választott személy más tisztségre (testületi tagságra) jelölhető. A szavazás menetét erre figyelemmel kell meghatározni.
 4. A jelöltekről a kongresszus titkos szavazással dönt.
 5. Amennyiben szükséges, a jelölés és a szavazás további részletes szabályairól a kongresszus  - egyszerű szótöbbséggel – eseti döntést hoz. Az eseti döntések nem lehetnek ellentétesek a jelölési és választási szabályzattal, valamint azonos esetekben azonos eseti döntést kell hozni.


2.    ELNÖK-, GAZDASÁGI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (GEB) ELNÖK- (TOVÁBBIAKBAN: ELNÖK) VÁLASZTÁS SZABÁLYAI

 1. Amennyiben az elnöki tisztségre 1 vagy 2 jelölt van, egyfordulós szavazást kell tartani. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek több mint 50 %-ának igenlő szavazatát megkapta.
 2. Amennyiben az elnöki tisztségre 3 vagy annál több jelölt van, többfordulós választást lehet tartani.
  Abban az esetben, ha az első fordulóban valamelyik jelölt megkapta a jelenlévő kongresszusi küldöttek több mint 50 %-ának igenlő szavazatát, a választást befejezettnek kell tekinteni.
 3. Ha az első fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, második fordulót kell tartani.
  A választás második fordulójában két jelölt vehet részt, azok, akik az első fordulóban a legmagasabb számú szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazattal rendelkezők mindegyike részt vehet a második fordulóban.
  Az elnökválasztás második fordulójában megválasztottnak tekinthető az a jelölt, aki több szavazatot kapott.
 4. Amennyiben a választás második fordulója nem hoz eredményt, abban az esetben – a választási szabályzat II/1/e) pontjában foglaltak szerint – dönt a kongresszus.

 

3.    ALELNÖKÖK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 1. Amennyiben az alelnöki tisztségre a megválasztható létszámnál nem több a jelöltek száma, egyfordulós választást kell tartani.
  Az egyfordulós választás során megválasztott lesz az a jelölt, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek több mint 50 %-ának igenlő szavazatát megkapta.
 2. Amennyiben az alelnöki tisztségre a megválasztható létszámnál több a jelöltek száma, kétfordulós választást lehet tartani.
  A kétfordulós választás során az első választási fordulóban megválasztott lesz az a jelölt (jelöltek), aki(k) a jelenlévő kongresszusi küldöttek több mint 50 %-ának igenlő szavazatát megkapta (megkapták). Ha az így megválasztott alelnökök száma megegyezik a megválasztható alelnökök számával, abban az esetben az alelnök-választást befejezettnek kell tekinteni.
 3. Második választási fordulót abban az esetben kell tartani, ha az első fordulóban megválasztott alelnökök száma kevesebb, mint a megválasztható alelnökök száma.
  A második fordulóban azok a jelöltek vehetnek részt, akik az első fordulóban is részt vettek, de nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot.
 4. A választás második fordulójában az a jelölt (azok a jelöltek) tekinthető(k) megválasztottnak, aki (akik) a több szavazatot kapta (kapták).
 5. Amennyiben a választás második fordulója nem hoz eredményt, abban az esetben – a választási szabályzat II/1/e) pontjában foglaltak szerint – dönt a kongresszus.

 

4.    ELNÖKSÉGI TAGOK, GAZDASÁGI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI TAGOK (továbbiakban: vezetőtestületi tagok) VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 1. Amennyiben az adott vezetőtestületbe tagnak jelöltek száma nem több a megválasztható létszámnál, egyfordulós választást kell tartani.

Az egyfordulós választás során megválasztott lesz az a jelölt, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek több mint 50 %-ának szavazatát megkapta.

Abban az esetben, hogy ha a választás során nem kapta meg mindegyik jelölt a kongresszusi küldöttek több mint 50 %-ának igenlő szavazatát, az adott vezetőtestület be nem töltött helyeire újabb jelöltet (jelölteket) kell állítani, s a be nem töltött helyek vonatkozásában a választást újra le kell bonyolítani.

 1. Amennyiben az adott vezetőtestület tagjának jelöltek száma a megválasztható létszámnál több, kétfordulós választást lehet tartani.

A kétfordulós választás során az első választási fordulóban megválasztott lesz az a jelölt (jelöltek), aki(k) a jelenlévő kongresszusi küldöttek több mint 50 %-ának igenlő szavazatát megkapta (megkapták). Ha az így megválasztott vezetőtestületi tagok száma megegyezik a megválasztható vezetőtestületi tagok számával, abban az esetben a választást befejezettnek kell tekinteni.

Második választási fordulót abban az esetben kell tartani, ha az első fordulóban megválasztott vezetőtestületi tagok száma kevesebb, mint a megválaszthatók száma.

A második fordulóban azok a jelöltek vehetnek részt, akik az első fordulóban is részt vettek, de nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot.

A választás második fordulójában az a jelölt (azok a jelöltek) tekinthető(k) megválasztottnak, aki (akik) a több szavazatot kapta (kapták).

A választás második fordulója eredményeként kialakult szavazategyenlőség esetén a megválasztásról:
-    újabb szavazás dönt.

 

III.
Szavazási szabályok

 

1.    

 1. A szavazást a kongresszuson a küldöttek közül megválasztott Szavazatszámláló Bizottság szervezi, irányítja, ellenőrzi.
 2. A Szavazatszámláló Bizottság kilenctagú. Elnökét és nyolc tagját – a tagszervezetek jelölése alapján – a kongresszus választja.
 3. A Szavazatszámláló Bizottság megszámolja a nyílt szavazatokat.

A titkos szavazásnál előkészíti a szavazás tárgyi feltételeit, őrködik a szavazás rendjén, összeszámolja a szavazatokat, végérvényesen dönt a vitás kérdésekben, kihirdeti a szavazás eredményét.

A szavazás eredményét és minden más fontos körülményt jegyzőkönyvben rögzít, amelyet a bizottság elnöke és két tagja írja alá.

2.    Értelmező szabályok

 1. Nyílt szavazás: a kongresszusi küldöttigazolvány felmutatásával történik. A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság összesíti, annak eredményét az ülést vezető elnök hirdeti ki. („igen”, „nem”, „tartózkodás”). Amennyiben a szavazás során a számlálás nem indokolt, a tanácskozást vezető elnök a Szavazatszámláló Bizottság elnökével egyetértésben számlálás nélkül „látható többség alapján” állapítja meg a szavazás eredményét.
 2. Titkos szavazás: szavazólapon történik. A titkos szavazás előtt a szavazásra jogosultak a szavazólap átvételét aláírásukkal igazolják.

  A jelöltre a jelölt neve mellett található négyzetbe (vagy körbe) két egymást metsző vonal beírásával lehet szavazni.

Érvényes az a szavazólap, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a küldött kire (kikre) adta szavazatát.

Érvénytelen az a szavazólap:

 • amelyből nem lehet megállapítani, hogy a szavazásra jogosult kire (kikre) szavazott,
 • amelyet teljesen áthúztak, eltéptek,
 • amelyen több jelölt neve melletti négyzetbe (vagy körbe) írtak be jelölést, mint amennyi a megválasztandók (tisztségviselők, testületi tagok) száma,
 • amelyre utólag írtak rá nevet.

3.    A szavazólap elkészítése, a szavazás eredményének megállapítása, a Szavazatszámláló Bizottság feladata. A szavazással kapcsolatos iratokat, szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság elnöke zárt borítékban átadja az ülést vezető elnöknek. A szavazólapokat a SZÖVETSÉG titkársága őrzi. A kongresszus lezárását követő 365. napon, a tanácskozást vezető elnök és a Szavazatszámláló Bizottság elnöke a szavazólapokat megsemmisítik.

Budapest, 2014. július 10.

Magyar Szakszervezeti Szövetség

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

máj. 2017
H K Sze Cs P Szo V
2
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

sajtoszemle

 

kep5

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss információval szolgálhassunk Önnek!